Wzory pism potrzebne przy budowie domu, cz I

Budowa domu (projekty domów), zakup mieszkania, wynajem i dzierżawa to czynności, które koniecznie muszą przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem, wymagają one różnych zestawów dokumentów. Zdecydowana większość procedur dokonuje się na podstawie, albo w odniesieniu do „pisemnej podkładki”, która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, lub zmiany stanu.

Wnioski, umowy, oświadczenia, protokoły i zgłoszenia sporządza się w języku legislacyjnym, trudnym do zrozumienia przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że owe pisma stanowią formę komunikacji urzędowej i trzeba wiedzieć co nieco na ich temat, aby sprawnie dokonywać formalności i oszczędzić sobie nużącej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Budowa domu: przykładowe pisma
Z pewnością najwięcej dokumentów wymagana jest przy budowie domu. Kupując fragment działki, który jest własnością dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje poprzez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeśli współwłaściciele są zgodni w kwestii podziału może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby rozpocząć postępowanie mające na celu zniesienie współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek koniecznie musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, dowód i uzasadnienie, czyli wynik oględzin dokonanych przez biegłego, który potwierdza podział, lub nie.

Po zakupie działki, ale jeszcze przed wyborem projektu następnym ważnym dokumentem, który musimy złożyć do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
Rezultatem wniosku jest opinia o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP.
Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Koniecznie musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:
– mapę terenu objętego wnioskiem
– plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
– opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.
Kiedy już kupimy projekt zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy dostaniemy pozwolenie na start, czas sporządzić kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor tym samym zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a zwłaszcza do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Chcesz przeczytać coś równie użytecznego? Super, ta strona www podolog warszawa na pewno będzie dla Ciebie użyteczna, ponieważ znajdziesz na niej sporo tego typu informacji.

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiedzialny za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu osoba mająca być kierownikiem budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest potrzebny m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które składa się w urzędzie.
Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Jeżeli zgoda nie zostanie wydana grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, wymagającym konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie warto odkładać tego działania na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pisma
Pierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to słono opłacanym pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zająć się tym samodzielnie wymagana będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Umowa z pośrednikiem powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient zgłasza reklamacje dotyczące jego działań. Właśnie dlatego warto mieć świadomość, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po nabyciu nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem przygotowywanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca wspólnie stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem lub dzierżawa nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych.

Jeżeli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i opłat przygotowujemy wezwanie do zapłaty, jeżeli pisma nie przyniosą pożądanego rezultatu umowa może zostać rozwiązana, poprzez wypowiedzenie umowy najmu bądź dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. Jeżeli nie ustalono ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu określonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia ma charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Dopuszczalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa za pomocą pozwu o eksmisję.

Comments are closed.